Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 18/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού με την Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Τέλεση 25.000 Ανοσοϊστοχημικών Χρώσεων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού με την Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Τέλεση 25.000 Ανοσοϊστοχημικών Χρώσεων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 248.000,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

Δ.18_22 Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού με την Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011209606)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ΚΙΤ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΡΩΣΕΩΝ (6ΧΗΦ6-Π69) (22PROC011207133)

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/09/2022
Τελευταία τροποποίηση: 08/09/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/10/2022