Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του 201 ΚΕΦΑ (υπ’ αρίθμ. 06/22) για την Προμήθεια Συσκευής Balance Analyzer Α/Φ CL-415, (O/N 223175) – ΑΔΑ: ΩΧ9Ψ6-ΡΗΠ

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια συσκευής Balance Analyzer Α/Φ CL-415, (O/N 223175) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, 130.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 161.200,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

  • Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΧ9Ψ6-ΡΗΠ
  • Διακήρυξη Διαγωνισμού: Δ.06-22
  • Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ: 168697
  • Έχει αναρτηθεί στα “Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού”, έγγραφο με στοιχεία Φ.831/ΑΔ.12406/Σ.4919/04-08-22/201 ΚΕΦΑ/Δ5/3, που αφορά στην παρ. 6.1 της Προκήρυξης του Δ.06/22, με τίτλο “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Ημερομηνία ανάρτησης: 03/08/2022
Τελευταία τροποποίηση: 10/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 30/08/2022