Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 34/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 352.538,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή  373.690,28 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 06%.

3. Δ.34_22 Προμήθεια ΦΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011047668)

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (22PROC011045489)

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Φ.Ι. (Δ.34_22) (63ΠΜ6-ΗΧΡ)

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/08/2022
Τελευταία τροποποίηση: 03/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 15/09/2022