Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 15/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Εργαλείων και Εξοπλισμού Υποστήριξης Αεροσκαφών Rafale (ΑΔΑΜ:22PROC011147885)

 Η ΔΟΥ ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Δ.15/22 με αντικείμενο την προμήθεια Εργαλείων και Εξοπλισμού Υποστήριξης Αεροσκαφών Rafale, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ Διακοσίων Πενήντα Πέντε Χιλιάδων Τετρακοσίων Ενενήντα Οκτώ και Πενήντα λεπτών (255.498,50€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να υπερβαίνεται η π/υ αξία.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/08/2022
Τελευταία τροποποίηση: 26/08/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/09/2022