Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 12/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Συσκευής Απόσταξης Πετρελαιοειδών Προϊόντων & Υγρών Καυσίμων σε Ατμοσφαιρική Πίεση κατά ASTM D86 προς κάλυψη αναγκών ΔΑΚ – ΑΔΑ : 65ΡΠ6-Υ1Ι

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την Προμήθεια Συσκευής Απόσταξης Πετρελαιοειδών Προϊόντων και Υγρών Καυσίμων σε Ατμοσφαιρική Πίεση κατά ASTM D86 προς κάλυψη αναγκών ΔΑΚ, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ Εκατό Χιλιάδων (45.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής χωρίς να υπερβαίνεται η π/υ αξία.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 11/07/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/07/2022