Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 38/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικών ΗΠ Α/Φ Μ2000/-5, IR FLARES CARTRIDGES LIR684

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3978/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με ενσφράγιστες προσφορές, σε Ευρώ (€) και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Υλικών ΗΠ Α/Φ Μ2000/-5, IR FLARES CARTRIDGES LIR684». Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 390.978,00 €, άνευ κρατήσεων και απαλλασσομένου του ΦΠΑ ή στο ποσό των 415.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 27/09/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/11/2022