Διαγωνισμός Έργου: «Κατασκευή Περίφραξης 133ΣΜ» (133ΣΜ-21-01) (ΑΔΑ: 6ΤΘ16-ΠΝΝ)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ. Φ.583/3439/Σ.702/12-7-22/ΑΤΑ/Γ2 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Περίφραξης 133ΣΜ» (133ΣΜ-21-01) με Α.Α: 190470 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΤΘ16-ΠΝΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 14/07/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/08/2022