Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 34/22) για την Παροχή Εν Συνεχεία Εκπαίδευσης (Recurrent Training) στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator – F/S) Α/Φ FALCON 7X -ΑΔΑ:Ψ4ΘΤ6-3Ξ3

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Παροχή Εν Συνεχεία Εκπαίδευσης (Recurrent Training) τριών (3) Ιπταμένων στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator – F/S) Α/Φ FALCON 7X συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  ποσού 105.000,00(εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων ποσοστού 6,27868% και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.2859/00.

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 27/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/07/2022