Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου επί του κειμένου της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) με τίτλο Εν Συνεχεία Υποστήριξη ΟΣ ΒΕΛΟΣ πλην Radar SUGI»(ΑΔΑ:Ψ6Λ26-2ΣΙ)

  1. Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του Ν.3978/11, προσκαλούμε για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί του κειμένου της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) με τίτλο Εν Συνεχεία Υποστήριξη ΟΣ ΒΕΛΟΣ πλην Radar SUGI»

2.Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς του σχεδίου ΠΕΔ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c43.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 04/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/05/2022