Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 06/22 της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Υποβρύχιων Ελαστικών Τμημάτων Αγωγού Μεταφοράς Καυσίμου & Παρελκομένων Αγκυροβολίου Νο2 Β.Κ.Αντίκυρας προς κάλυψη αναγκών του Συστήματος Αγωγού Καυσίμων της ΔΑΚ (ΑΔΑ: ΨΨΦΜ6-5Λ1)

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Υποβρύχιων Ελαστικών Τμημάτων Αγωγού Μεταφοράς Καυσίμου & Παρελκομένων Αγκυροβολίου Νο2 Β.Κ.Αντίκυρας προς κάλυψη αναγκών του Συστήματος Αγωγού Καυσίμων της ΔΑΚ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 18/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/05/2022