Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 23/22) για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) – ΑΔΑ : 6ΖΝΜ6-277

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τριών (3) ετών, για την προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς κάλυψη αναγκών της Π.Α., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (374.500.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 23/05/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/06/2022