Διακήρυξη Δ.01/22 συνοπτικού πλεοδοτικού διαγωνισμού για την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου σε ελεύθερους χώρους Α/Δ Ανδραβίδας

H 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, με τιμή εκκίνησης, για το σύνολο της έκτασης, το ποσό των δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€),  για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος,την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης οκτακοσίων πενήντα εννέα (859) στρεμμάτων από ελεύθερους χώρους της Α/Δ Ανδραβίδας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 13/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/05/2022