Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 3/22 της 111 ΠΜ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου Μονάδος

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου Μονάδος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 29/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/05/2022