Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 25/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 99.981,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή 123.976,44 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Δ.25 _22 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010404477)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Χαρτοκιβωτίων (Ψ0776-Φ1Θ) (22PROC010402648)

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 15/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/05/2022