Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αρίθμ. 12/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Συστημάτων Εναέριας Επιτήρησης (ΑΔΑ: ΨΖΡΤ6-5ΑΛ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια πέντε (5) σετ συστημάτων εναέριας επιτήρησης  προς κάλυψη αναγκών του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (110ΠΜ, 111ΠΜ, 115ΠΜ, 116ΠΜ, 117ΠΜ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 161.250,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ή 199.950,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 24/03/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/04/2022