Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 11/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστημάτων Κλιματισμού 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Συστημάτων Κλιματισμού για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 104.290,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 129.319,60€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Συστημάτων Κλιματισμού (Ψ34Ε6-6Θ9) (22PROC010153518)

4. Δ.11_22 Προμήθεια Συστημάτων Κλιματισμού ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010154441)

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 04/03/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/03/2022