Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 1/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Σάκων Αναρρόφησης για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Σάκων Αναρρόφησης για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 42.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  52.080,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Σάκων Αναρρόφησης (Δ.1_22) (ΨΡΙ16-ΨΓ2) (22PROC010040278)

4. Δ.1-22 Προμήθεια Σάκων Αναρρόφησης ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010040838)

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 11/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/03/2022