Προκήρυξη Σύμβασης Έργου: «Κατασκευή Υπαίθριου Υποσταθμού Μ.Τ./Χ.Τ. 120ΠΕΑ» (KΛ-106Ν)

1. Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) με τα κάτωθι στοιχεία:
Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Λεωφόρος Τατοΐου, ΤΚ 13671.
Κωδικός NUTS: ΕL-305.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (210)8193212, (210)8193231, (210)8193221
Τηλεομοιοτυπία (FAX) : (210)8193212
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): c22.dae@haf.gr
Ιστοσελίδα: https:// public.haf.gr/procure
διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/2541/Σ.681/10-12-
2021/ΔΑΕ/Γ2 απόφαση της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: ΨΟΥΦ6-9ΘΣ ),
για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Υπαίθριου Υποσταθμού
Μ.Τ./Χ.Τ. 120ΠΕΑ» (KΛ-106Ν).
2. Η παρούσα προκήρυξη και η Διακήρυξη του έργου θα δημοσιευτούν στο
ΚΗΜΔΗΣ. Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
https://public.haf.gr/procure. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ.
14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό διατίθενται
ελεύθερα, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της
πύλης www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) με α/α Συστήματος 185571 Επιπρόσθετα, η
παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του
ν.4412/16 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr).
3. Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑΕ) είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή με κύρια δραστηριότητα
την Άμυνα.
4. Κωδικός CPV: 31682540-7, 45232220-0
5. Κωδικός NUTS: EL-653 (Μεσσηνία)
6. Περιγραφή έργου: Αντικείμενο του έργου αποτελούν οι οικοδομικές και
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση
υπαίθριου (προκατασκευασμένου) Υποσταθμού (ΥΣ) Μέσης Τάσης (ΜΤ), προκειμένου21PROC009762424 2021-12-16
να ηλεκτροδοτηθούν δύο νέα κτίρια που θα κατασκευάσει η Elbit Systems, δηλαδή το
νέο κτίριο στέγασης των νέων προσομοιωτών πτήσης και ένα νέο κτίριο αποθήκης.
Περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους
(Η/Ζ) για την εφεδρική λειτουργία των συσκευών και καταναλώσεων του κτιρίου των
προσομοιωτών πτήσης σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ.
7. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 253.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
ΓΕ&ΟΕ 18% σύμφωνα με την παρ. 7(θ) του άρθρου 53 του ν.4412/16, απροβλέπτων
15%, και αναθεώρησης), άνευ Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 253.000,00 €.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΝΑΤΟ ΑΛΕ 4940289899/Ε.Φ.1.011.204
έτους 2022.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Η προθεσμία περαίωσης έργου είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης (συμφωνητικού).
11. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
α. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών
σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης.
β. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης Α1 και άνω και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ τάξης Α2 και άνω ή σε περίπτωση Κοινοπραξίας στις
κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης Α1 και άνω και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ τάξης
Α2 και άνω.
γ. Οι προσφέροντες από άλλα κράτη πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις
σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης.
δ. Οι προσφέροντες πρέπει να είναι γραμμένοι στους ειδικούς πίνακες του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για ανάληψη έργων ΝΑΤΟ-ΟΧΥΡΩΣΗΣ– ΑΠΟΡΡΗΤΑ.
12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
13. Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.
14. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ/Υποσύστημα Έργων. Οι
προσφορές υποβάλλονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/01/2022, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 26/01/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Το αργότερο πριν από την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, προσκομίζεται υποχρεωτικά
από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε περίπτωση
εγγύησης μη ηλεκτρονικής έκδοσης. Η προσκόμιση του φακέλου γίνεται
υποχρεωτικά και μόνο στη Γραμματεία της ΔΑΕ/Γ2. Ο οικονομικός φορέας θα
πρέπει να μεριμνήσει από την προηγούμενη ημέρα (από ώρα 07:00 έως 12:00) για την
έκδοση άδειας εισόδου στη ΔΑΕ.21PROC009762424 2021-12-16
15. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η
οποία θα προκύψει ύστερα από απόφαση ορισμού της Αναθέτουσας Αρχής.
16. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για
διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
17. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
18. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του
διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν.4412/16 και το άρθρο 4.3 της
Διακήρυξης.
19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 16-12-2021.

ΚΛ-106Ν ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με ΑΔΑΜ και ΑΔΑ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/12/2021
Τελευταία τροποποίηση: 17/12/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/01/2022