Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 75/21 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Εμφυτεύσιμων Βηματοδοτών Χωρίς Ηλεκτρόδιο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Εμφυτεύσιμων Βηματοδοτών Χωρίς Ηλεκτρόδιο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 45.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % ή  50.850,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 13%.

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Βηματοδότες χωρίς ηλεκτρόδιο (6ΑΨΦ6-Γ55) (21PROC009826799)

Δ.75_21 Εμφυτεύσιμοι Βηματοδότες ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (21PROC009826799)

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/12/2021
Τελευταία τροποποίηση: 23/12/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/01/2022