Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 66/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JET-A1 για τον Ανεφοδιασμό των Πτητικών Μέσων της ΠΑ που Προσγειώνονται στα Αεροδρόμια της Ρόδου και της Χίου(ΑΔΑ:6Ν4Δ6-4ΨΙ )

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τριών (3) ετών, για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JET-A1 για τον ανεφοδιασμό των Πτητικών Μέσων της ΠΑ που προσγειώνονται στα Αεροδρόμια της Ρόδου και της Χίου συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 912.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 27 του Ν.2859/00.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/12/2021
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/01/2022