Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 60/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Φόρμας Ολόσωμης Θερινής (ΑΔΑ:9Ω626-73Ζ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Προμήθεια Φόρμας Ολόσωμης Θερινής συνολικής  προϋπολογισθείσας αξίας 732.480,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων  νόμιμων κρατήσεων, και 908.275,20€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων  νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 18/01/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/01/2022