Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 59/21) για την Προμήθεια Φόρμας Ολόσωμης Χειμερινής – ΑΔΑ : ΩΖΒΦ6-ΡΔ1

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια Φόρμας Ολόσωμης Χειμερινής προς κάλυψη αναγκών της Π.Α., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 805.711,20 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 999.081,89 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 18/01/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/01/2022