Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 68/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Γαντιών Νιτριλίου Μίας (1) Χρήσης για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Γαντιών Νιτριλίου Μίας (1) Χρήσης για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 88.200,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  109.368,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

4. Δ.68-21 Προμήθεια Γαντιών Νιτριλίου ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (21PROC009620384)

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Γαντιών Νιτριλίου (Δ.68_21) (6ΑΞ76-Ζ92) (21PROC009619026)

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 29/11/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/12/2021