Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 63/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου (ΦΑ) προς Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) του Ν. Αττικής (251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΝΠ και 401ΓΣΝΑ)(ΑΔΑ:6Τ916-621)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο χρονικής διάρκειας δυο (2) ετών για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α) προς Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) του Ν. Αττικής (251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΝΠ και 401ΓΣΝΑ) συνολικής  προϋπολογισθείσας αξίας 5.424.200,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων  νόμιμων κρατήσεων και 5.749.652,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων  νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ 6%

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 23/11/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/01/2022