Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 48/21) για την Προμήθεια Επίγειου Εξοπλισμού (GROUND POWER UNIT NSN:6115014606734, P/N POWER PAK 2000A) – ΑΔΑ : 6Μ2Ε6-ΩΥ3

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια δύο (2) τεμαχίων επίγειου εξοπλισμού (GROUND POWER UNIT NSN:6115014606734, P/N POWER PAK 2000A), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 183.408,06€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 227.426,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/09/2021
Τελευταία τροποποίηση: 06/10/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/10/2021