∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 11/21 της 114 ΠΜ για την Κατασκευή Εργαστηρίου Καθαρού Χώρου (CLEANROOM) στο Κτίριο Μ-230.

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου µε σκοπό την Κατασκευή Εργαστηρίου Καθαρού Χώρου, CLEANROOM), κλάσης καθαρότητας ISO 8 σε κατάσταση “at operation” σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14644, στο κτίριο Μ-230 του αεροδροµίου της 114 ΠΜ. Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 51.840,32 € χωρίς ΦΠΑ (64.282,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ποσοστού 24%). Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιµής (χαµηλότερη τιµή).

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ ΨΑΘΔ6-ΑΟΛ

ΚΗΜΔΗΣ:21PROC009104863

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%91%CE%98%CE%946-%CE%91%CE%9F%CE%9B

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 24/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/09/2021