Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 52/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Επτά (7) Τεμαχίων Υλικού «KIT», Συγκροτήματος «TAIL ROTOR (64)» Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π AS332C1 (O/N 203345)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια επτά (7) τεμαχίων υλικού «KIT», Συγκροτήματος «TAIL ROTOR (64)» κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π AS332C1 (O/N 203345), CPV: 34731000-0.

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 19/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/08/2021