Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ) για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: “Αποκατάσταση Προβλημάτων Δ/Π και Τ/Δ σε Α/Δ Λήμνου” (ΑΕΕ: 04/20)

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αποκατάσταση Προβλημάτων Δ/Π και Τ/Δ σε Α/Δ Λήμνου” (ΑΕΕ: 04/20), συνολικού προϋπολογισμού 14.301.819,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009031688 2021-08-04

Η Περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΣ6Ο6-Τ5Β

21PROC009031688

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ”ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” του πεδίου ”ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα”της Πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 95262.

Προκήρυξη σύμβασης του εν λόγω διαγωνισμού δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 03/08/21 (ΑΔΑΜ: 21PROC009031902 2021-08-04).

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 06/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/09/2021