Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 12/2021 της 115ΠΜ για τη Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Αναψυκτικών -Νερών, Ροφημάτων και Σνακ – ΑΔΑ:6ΚΣ36-ΡΘΑ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α ́ 147), όπως ισχύει, ιδίως δε τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 118 αυτού περί απευθείας ανάθεσης, προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας τριών (3) ετών στο αντικείμενο της μίσθωσης χώρων εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών αναψυκτικών νερών, ροφημάτων και σνακ, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους: α.Φυσικό αντικείμενο Εκτιμώμενη αξία: (1)Μίσθωση χώρων εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών αναψυκτικών νερών, ροφημάτων και σνακ (CPV: 429333005), ελάχιστου ετήσιου μισθώματος ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (4.248,00 €), για το σύνολο των είκοσι ενός (21) μηχανημάτων.

ΑΔΑ:6ΚΣ36-ΡΘΑ

ΑΔΑΜ: 21PROC008847966

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς(1)

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 01/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/07/2021