Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.41/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Πέντε (5) Τεμαχίων Υλικού «DRAG BRACE ASSEMBLY», Συγκροτήματος «ROTOR SYSTEM» Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (O/N 213165)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια πέντε (5) τεμαχίων υλικού «DRAG BRACE ASSEMBLY», συγκροτήματος «ROTOR SYSTEM» κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (O/N 213165), CPV: 34731000-0.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 09/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/07/2021