Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 35/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Ανάδειξη Πλειοδότη/ών Διαδικασίας Παροχής Διευκολύνσεων «Αποθήκευσης αεροπορικού καυσίμου JP – 8» σε διάφορα Α/Δ της ΠΑ(ΑΔΑ:98ΨΕ6-ΠΨΕ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης χρονικής διάρκεια δύο (2) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) συν ένα (1) έτος, για την ανάδειξη πλειοδότη/ών διαδικασίας παροχής διευκολύνσεων «Αποθήκευσης αεροπορικού καυσίμου JP – 8» σε διάφορα Α/Δ της ΠΑ [ΚΕΔΑ Σαντορίνης, Α/Απ Καρπάθου και 130 ΣΜ (Λήμνος)], συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 718.037,38€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 27/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/09/2021