ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

H Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Πλήρης Ανακατασκευή Τμημάτων Οδικού Δικτύου 114ΠΜ (ΑΕΕ 08/21)» , συνολικού προϋπολογισμού επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ (784.196,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

d-pr-09-21-206pay

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008885342
Η Περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΡΠΕ26-ΕΟΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 14/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/07/2021