Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.48/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σύστημα Αγγειακής Αιμόστασης και Συνθετική Χειρουργική Κόλλα Αιμόστασης) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΔΦΘ6-ΞΗΤ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔΦΘ6-ΞΗΤ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 02/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/07/2021