∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.02/21) της 135 ΣΜ, για την Προµήθεια Ειδών Παντοπωλείου.

H 135 ΣΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε κριτήριο µόνο τη χαµηλότερη συνολική τιµή ανά πίνακα ειδών, για την  προµήθεια ειδών παντοπωλείου, για κάλυψη αναγκών της 135 ΣΜ µε την υπογραφή σύµβασης χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτών (59.968,49 €), πλέον ΦΠΑ.

ΑΔΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΩΚΓΖ6-Δ69       https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9A%CE%93%CE%966-%CE%9469

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔπΣ: 21PROC008804115

ΩΚΓΖ6-Δ69

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 25/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/07/2021