Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’ αριθμ. 09/21 της 350ΠΚΒ για την Εκτέλεση Εργασιών Ανακατασκευής – Διαμόρφωσης Κτιρίου – ΑΔΑ: ΨΛ7Η6-ΩΝΨ

Η 350ΠΚΒ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την ανακατασκευήδιαμόρφωση και συντήρηση χώρων ενός κτιρίου (αριθμός μητρώου Μ110) της. Στο υπόψη κτίριο θα αναδιαμορφωθούν δύο χώροι σε αίθουσα εκπαίδευσης, με τον απαραίτητο εξοπλισμό και σε χώρο αποθήκευσης. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί συντήρηση του WC, του διαδρόμου και της πρόσοψης του κτιρίου. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ.

ΑΔΑ: ΨΛ7Η6-ΩΝΨ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9B7%CE%976-%CE%A9%CE%9D%CE%A8

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 25/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/06/2021