Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση Πλωτού Γερανού με Αριθμό Διακήρυξης 06/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αγκύρωση Πλωτού Στόχου Πεδίου Βολής Παλαιοχωρίου στην 117ΠΜ» (ΑΕΕ: 05/20) με ΑΔΑ: ΩΙΦ36-991

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την Μίσθωση Πλωτού Γερανού.

d-pr-06-21-206pay

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008630985
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΙΦ36-991

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ

Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 19/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/05/2021