Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 28/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ- ΑΔΑ:Ψ6Υ66-7ΕΤ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ συνολικής  προϋπολογισθείσας αξίας 1.369.360,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 1.698.006,40€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 28/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/07/2021