Επανάληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού Μ.ΓΕΑ (ΔΕ.3/21) για την Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό κατά άρθρο 117, του Ν.4412/16, για την προμήθεια νωπών αλιευμάτων (CPV: 03311000-2, 15211100-1) προς κάλυψη απαιτήσεων της Λέσχης Αξιωματικών του ΓΕΑ και της Διαχείρισης Τροφοδοσίας της Μ.ΓΕΑ, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 60.000,00 € (πλέον το ΦΠΑ) και χρονικής διάρκειας ισχύος ένα (1) έτος, με δικαίωμα ανανέωσης για πέντε (5) επιπλέον μήνες.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021, 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη, 18 Μαΐου 2021, 09:00 πμ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΠΙΝ6-Ο7Σ

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ

Υπόδειγμα Καταλόγου προσφερόμενων ειδών

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 08/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2021