Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/21) του ΚΕΔΑ/ΣΚ για την Προμήθεια Νωπών Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Πουλερικών για Κάλυψη Αναγκών του – ΑΔΑ: 6ΓΖΦ6-ΡΕ2

Το ΚΕΔΑ/ΣΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής ανά κατηγορία είδους, ως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα «Β» τη Διακήρυξης, για κάλυψη των αναγκών του με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 24.400,00πλέον ΦΠΑ.

ΑΔΑ: 6ΓΖΦ6-ΡΕ2

ΑΔΑΜ: 21PROC008456040

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%93%CE%96%CE%A66-%CE%A1%CE%952

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 13/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/04/2021