Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (∆.4/21) του ΚΕΔΑ/ΣΚ για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας προς Κάλυψη Αναγκών Θερινής Λειτουργίας του – ΑΔΑ: ΩΘΤΝ6-9Χ4

Το ΚΕΔΑ/ΣΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων προς κάλυψη αναγκών της θερινής λειτουργίας του. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 24 Μαΐου 2021 έως 19 Σεπτεμβρίου 2021, ήτοι για εκατόν δεκαεννιά (119) μέρες, δεκατέσσερις (14) μέρες μονή βάρδια και ενενήντα μία (91) μέρες διπλή βάρδια χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσής της. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και έξι λεπτών (32.258,06 €) πλέον ΦΠΑ.

ΑΔΑ: ΩΘΤΝ6-9Χ4

ΑΔΑΜ: 21PROC008513408

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%A4%CE%9D6-9%CE%A74

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 23/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/05/2021