Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.4/2021) της Μ.Υ FOB ΑΚΤΙΟΥ για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εσωτερικών Θυρών Κοιτώνων FOB – ΑΔΑ: ΨΡ2Ι6-ΡΚΚ

Η ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια και τοποθέτηση Εσωτερικών Θυρών Κοιτώνων προς κάλυψη αναγκών FOB, CPV:44221200-7 (Πόρτες), ως τα είδη αναλυτικά του Πίνακα της Προσθήκης “1” του Παραρτήματος ¨Α¨ της Διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

ΑΔΑ: ΨΡ2Ι6-ΡΚΚ

ΑΔΑΜ: 21PROC008516168

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A12%CE%996-%CE%A1%CE%9A%CE%9A

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 23/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/05/2021