Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού 05/21 της 114ΠΜ για την Παροχή Υπηρεσιών Αποθήκευσης Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων, σε Κατάλληλο Αποθηκευτικό Χώρο στη Νήσο Σάμο, στο πλαίσιο Συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη Διαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης – ΑΔΑ: 9ΙΜΛ6-7ΡΜ

Η 114ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την αποθήκευση των ειδών των υπαριθμ. 17/20  και 35/20 Συμβάσεων της ΥΠ/ΠΑ του πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α» της Διακήρυξης, σε κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο στην Νήσο Σάμο, στο πλαίσιο συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της Διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (70.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 17%).

ΑΔΑ: 9ΙΜΛ6-7ΡΜ

ΑΔΑΜ: 21PROC008498790

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%99%CE%9C%CE%9B6-7%CE%A1%CE%9C

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ως την Προσθήκη 2

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ως την Προσθήκη 3

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 21/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/05/2021