Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 08/21 της 117ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Αποφλοιωμένης Νωπής Πατάτας και Αποφλοιωμένων Ξερών Κρεμμυδιών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ: ΩΦΞΔ6-Μ2Λ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική προμήθεια Αποφλοιωμένης Νωπής Πατάτας και Αποφλοιωμένων Ξερών Κρεμμυδιών, για κάλυψη αναγκών Μονάδος, για δύο (2) έτη, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους:α. Φυσικό ΑντικείμενοΕκτιμώμενη Αξία: Περιοδική Προμήθεια Αποφλοιωμένης Νωπής Πατάτας και Αποφλοιωμένα Ξερά Κρεμμύδια (CPV032121001, 032211131) για κάλυψη αναγκών Μονάδος, για δύο (2) έτη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (15.580,00€) χωρίς ΦΠΑ, ως ο πίνακας ειδών του Παραρτήματος «Α» της Πρόσκλησης.

ΑΔΑ: ΩΦΞΔ6-Μ2Λ

ΑΔΑΜ: 21PROC008545671

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%9E%CE%946-%CE%9C2%CE%9B

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 28/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/05/2021