Προκήρυξη Σύμβασης Έργου «Κατασκευή Γυμναστηρίου ΣΜΥΑ» (Τ-115Ε)

 1. Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) με τα κάτωθι στοιχεία:
 • Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Λεωφόρος Τατοΐου, ΤΚ 13671.
 • Κωδικός NUTS: ΕL-305.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: (210)8193231, (210)8193212
 • Τηλεομοιοτυπία (FAX) : (210)8193212
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): cdae@haf.gr
 • Ιστοσελίδα: www.haf.gr/news/contests

διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) καθώς και την ΑΔ.Φ.916/664/Σ.161/09-04-21/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ:ΩΞΧΟ6-3ΗΦ) απόφαση της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Γυμναστηρίου ΣΜΥΑ» (Τ-115Ε).

 1. Η παρούσα προκήρυξη και η Διακήρυξη του έργου θα δημοσιευτούν στο ΚΗΜΔΗΣ. Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.haf.gr/news/contests. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό διατίθενται ελεύθερα, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) με α/α Συστήματος 180083. Επιπρόσθετα, η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν.4412/16 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr).
 2. Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑΕ) είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή με κύρια δραστηριότητα την Άμυνα.
 3. Κωδικός CPV: 45210000-2, 45212000-6, 45220000-5
  1. Κωδικός NUTS: EL-305 (Ανατολική Αττική)
  2. Περιγραφή έργου:

To αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας περιλαμβάνει τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που απαιτούνται για τη κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου με επιστέγαση με διπλή φουσκωτή μεμβράνη (αεροϋποστηριζόμενος θόλος) από πολυεστέρα και επικάλυψη PVC, συνολικής επιφανείας 1.400,00 τετρ. μέτρων που θα περιλαμβάνει ένα χώρο με γήπεδο μπάσκετ/τένις και ένα χώρο ελεύθερης άθλησης, καθώς και τους απαραίτητους χώρους υγιεινής και αποθήκης. Η κατασκευή του έργου θα απαιτήσει επιπλέον την εκρίζωση/κοπή ορισμένων δένδρων και θάμνων, την αποξήλωση των υπαρχόντων μεταλλικών ιστών ηλεκτροφωτισμού, την αποξήλωση του ασφάλτινου δαπέδου, την γενική εκσκαφή του εδάφους μέχρι βάθους 0,50 μ., την απομάκρυνση όλων των προϊόντων αποξηλώσεων και εκσκαφών, την κατασκευή δικτύου απορροής όμβριων υδάτων, δικτύου αποχέτευσης και όδευσης καλωδίων, την κατασκευή περιμετρικού τοιχίου εγκιβωτισμού και των αγκυρίων στήριξης του θόλου, των πλακών έδρασης από σκυρόδεμα οπλισμένο με πλέγμα  την επανεπίχωση με κατάλληλο υλικό εξυγίανσης του εδάφους, και τη κατασκευή του δαπέδου των αθλητικών χώρων με πλαστικό πολυουρεθανικό δάπεδο. Περιλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση νέων στύλων ηλεκτροφωτισμού και η κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με εγκιβωτισμό με κράσπεδα και διάστρωση πλακών και σταμπωτό δάπεδο.

 1. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18% σύμφωνα με την παρ. 7(θ) του άρθρου 53 του ν.4412/16, απροβλέπτων 15%, αναθεώρησης, απολογιστικών εργασιών και Φ.Π.Α 24%).
 2. Το έργο χρηματοδοτείται από το λογαριασμό 41.00.01.000159 του ΟΛΚΑ/ΚΔ σύμφωνα με την ΑΔ.Φ.800/3001/Σ.573/12-03-21/ΓΕΑ/Δ6.
 3. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 4. Η προθεσμία περαίωσης έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (συμφωνητικού).
 5. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

α.     Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης.

β.     Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στην/στις κατηγορία/ες Οικοδομικά 1ης Τάξης και άνω και Ηλεκτρομηχανολογικά Α1 Τάξης και άνω ή Κοινοπραξία (αναβάθμιση) στις κατηγορίες Οικοδομικά Α2 Τάξης και άνω και Ηλεκτρομηχανολογικά Α1 Τάξης και άνω.

γ.         Οι προσφέροντες από άλλα κράτη πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης.

 1. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
 2. Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ/Υποσύστημα Έργων. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/05/21 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/05/21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε περίπτωση εγγύησης μη ηλεκτρονικής έκδοσης. Η προσκόμιση του φακέλου γίνεται υποχρεωτικά και μόνο στη Γραμματεία της ΔΑΕ/Γ2. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να μεριμνήσει από την προηγούμενη ημέρα (από ώρα 07:00 έως 13:00) για την έκδοση άδειας εισόδου στη ΔΑΕ.
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα προκύψει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ.
 5. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 6. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
 7. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν.4412/16 και το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
 8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 14/04/21

Τ-115Ε _ Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ_ΑΔΑΜ)

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 14/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/05/2021