Διενέργεια Διαγωνισμού (Δ.6/21) της Μ.ΓΕΑ για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: 6ΒΛ46-ΥΘ6

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά άρθρο 117, του Ν. 4412/16, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού έτους 2021, συνολικής εκτιμώμενης αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων, εννιακοσίων πενήντα Ευρώ (59.950,00 €), πλέον το ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του χαμηλότερου τιμήματος ανά τμήμα (δυνατότητα ανάδειξης διαφορετικού μειοδότη ανά τμήμα).

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021, 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021, 10:00.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΒΛ46-ΥΘ6

Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων υποψηφίων προσφερόντων – ΑΔΑ: ΩΝΖΞ6-Χ2Λ

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 29/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/05/2021