Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.36/21) για την Προμήθεια Φορητής Συσκευής Διενέργειας Υπερήχων για Κάλυψη Αναγκών Γρ.Αεροδιακομιδών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6ΡΔΧ6-ΛΨΣ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΡΔΧ6-ΛΨΣ 

Δ.36-21 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ – ΝΕΟ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 15/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/04/2021