∆απάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.06/21) για την Προμήθεια ∆ιαφόρων Ειδών Παντοπωλείου προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας) (110ΠΜ & ∆ΑΚ)] – ΑΔΑ: ΨΓΕΘ6-ΑΩΞ

Η ∆ Ο Υ Α/Β Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ  ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια ∆ιαφόρων Ειδών Παντοπωλείου, ως τα είδη του Πίνακα του Παραρτήματος «Β», της παρούσαςΗ επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16, του Ν.4782/21 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 13/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/04/2021