Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 02/21 για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελευθέρους Χώρους Α/Δ Ακτίου.

Η ΜΥ FOB Ακτιον προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει
μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την
κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης χιλίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων στρεμμάτων (1224 στρ.) από ελεύθερους χώρους του Α/Δ,  όσες φορές απαιτηθεί προκειμένου τηρηθούν οι όροι της παρούσας διακήρυξης . Η τιμή εκκίνησης, για το σύνολο της έκτασης, ορίζεται στο ποσό των 9.792,00 χιλιάδων ευρώ – 8,00/ στρμ και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΩΖΤΠ6-ΑΙΒ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%96%CE%A4%CE%A06-%CE%91%CE%99%CE%

ΩΖΤΠ6-ΑΙΒ

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 01/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/03/2021