Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 23/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Δώδεκα (12) Τεμαχίων Υλικού «OVER KIT», Κάλυψης Απαιτήσεων Επίγειου Εξοπλισμού (O/N 213030)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια δώδεκα (12) τεμαχίων υλικού «OVER KIT», κάλυψης απαιτήσεων επίγειου εξοπλισμού (O/N 213030).

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 16/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/03/2021