Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.21/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών «EGRESS», Συγκροτήματος «ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 213005)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών «EGRESS», συγκροτήματος «ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 213005).

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 16/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/04/2021